API

Coindeal cung cấp API rất hữu dụng, giúp bạn tự động hóa mọi giao dịch trên nền tảng trao đổi của chúng tôi. Các cặp khóa được tạo sau ngày 18.03.2020 cũng có chức năng đặt hàng thanh toán qua API. Để rút tiền điện tử thông qua API, bạn cần thêm địa chỉ tiền điện tử của mình dưới dạng tin cậy thông qua giao diện người dùng trong ví của bạn. Bạn có thể làm điều đó trong bảng lịch sử rút tiền.

Withdrawal API doc

Chìa khóa
Tạo tại
Hoạt động

Cách sử dụng API (giao diện lập trình ứng dụng) CoinDeal:

Lời khuyên:

Loại ủy quyền:

Xác thực cơ bản

Base64_encode (tên người dùng: mật khẩu)

tại:

tên đăng nhập = khóa công khai

mật khẩu = khóa cá nhân

Ví dụ về tiêu đề được mã hóa xác thực:

Khóa: Xác nhận

Giá trị: Basic NzY5YTyho0mItMmJlOC00YjYzLW52jk09sFhZmU0MjYyYmU3Mw==

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về xác thực API của CoinDeal, liên hệ với chúng tôi bộ phận hỗ trợ.

Hạn mức:

80 yêu cầu mỗi giây trên một IP

* Chỉ sử dụng API chính thức chứ không phải API phụ trợ được sử dụng bởi trang web - bạn sẽ bị cấm nếu bạn lạm dụng API này

Dữ liệu công khai:

 • Tài liệu API WebSocket:

  [PDF]

 • Ticker:

Điểm cuối: / đánh dấu

Phương pháp: ĐƯỢC

Ví dụ: https://coinmarketcap.coindeal.com/api/v1/ticker

Mô tả: Chức năng này cung cấp dữ liệu đánh dấu công khai. Thông tin này cung cấp tổng quan cấp cao về số liệu thống kê hiện tại của tất cả các thị trường có sẵn tại sàn trao đổi Coindeal.

Trả về

Trường Loại dữ liệu Mô tả
danh tính số nguyên id của cặp tiền
Cuối cùng chuỗi giao dịch mới nhất trong 24 giờ qua
Giá bán thấp nhất chuỗi Ưu đãi thấp nhất trong vòng 24 giờ
Giá mua cao nhất chuỗi Ưu đãi cao nhất trong vòng 24 giờ
phần trăm thay đổi chuỗi tính toán dựa trên giao dịch đầu tiên và cuối cùng trong 24 giờ qua
cơ sở chuỗi số lượng giao dịch bằng đồng yết giá
trích dẫn chuỗi số lượng giao dịch bằng đồng định giá
bị đóng băng chuỗi không được xác định, giá trị của các trường này được trả về 0
cao 24 giờ chuỗi giao dịch cao nhất trong 24 giờ qua
thấp 24hr chuỗi giao dịch thấp nhất trong 24 giờ qua

Khi thành công, nó trả về mảng với mã trạng thái 200

Khi có lỗi, nó trả về mảng trống với mã trạng thái 500

Câu trả lời mẫu


          
  {
    "LTC_BTC":{
      "id":7,
      "last":"0.00000036",
      "lowestAsk":"0.00000036",
      "highestBid":"0.00000035",
      "percentChange":"-0.02702702",
      "baseVolume":"28.32514384",
      "quoteVolume":"81266117.90724485",
      "isFrozen":"0",
      "high24hr":"0.00000037",
      "low24hr":"0.00000033"
    }
  }